Правила прийому до закладу освіти

І. Загальна частина


1.1. Правила прийому до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499.

1.2. Правила прийому  до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» є обов’язковими.

1.3. До ДНЗ «Запорізьке ВПУ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійного (професійно-технічного) навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання. 

1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Прийом громадян до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

кваліфікований робітник.

1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах державної та комунальної власності.

 1.7.   Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія


2.1. Прийом до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Запорізьке ВПУ», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» на 2019 рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил,   затверджуються  директором  ДНЗ «Запорізьке ВПУ», за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації до 01.12.2018 р.

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійного (професійно-технічного) навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, сайт училища та інформаційні стенди і обумовлюють:

Перелік професій, спеціальностей:

На базі 9 класів:

 • «Декоратор вітрин. Флорист» – термін навчання 2 роки, IV розряд
 • «Живописець. Флорист» – термін навчання 2 роки, III розряд
 • «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник» – термін навчання 2 роки, III розряд.
 • «Лицювальник-плиточник. Муляр» – термін навчання 2 роки, IV розряд.

На базі 11 класів:

 • «Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор» – термін навчання 1 рік 21 тиждень, I категорія.
 • «Агент з постачання. Оператор комп’ютерного набору» – термін навчання 1 рік 21 тиждень, II категорія.
 • «Декоратор вітрин. Адміністратор» – термін навчання 1 рік, IV розряд.
 • «Маляр. Штукатур» – термін навчання 2 роки, Vрозряд.

Плановані обсяги прийому:

На базі 9 класів:

 • «Декоратор вітрин. Флорист» – 28 чол.
 • «Живописець. Флорист» – 28 чол.
 • «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник» – 26 чол.
 • «Лицювальник-плиточник. Муляр». – 26 чол.

На базі 11 класів:

 • «Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор» – 28 чол.
 • «Агент з постачання. Оператор комп’ютерного набору» – 26 чол.
 • «Декоратор вітрин. Адміністратор» – 26 чол.
 • «Маляр. Штукатур» – 26 чол.

Форма навчання – денна.

 

Перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань:

 • «Декоратор вітрин. Флорист», «Живописець. Флорист», – співбесіда з обов’язковим переглядом творчих робіт вступника.
 • «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник», «Маляр. Штукатур», «Лицювальник-плиточник. Муляр» – співбесіда.
 • «Оператор комп’ютерного набору. Адміністратор», «Агент з постачання. Оператор комп’ютерного набору», «Декоратор вітрин. Адміністратор» – співбесіда.

У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у  триденний термін  після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я  голови приймальної комісії. Заява на апеляцію, подана пізніше встановленого терміну, до розгляду не приймається.

Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

понеділок – з 8.00 до 16.40г.

вівторок – з 8.00 до 16.40г.

середа – з 8.00 до 16.40г.

четвер – з 8.00 до 16.40г.

п’ятниця – з 8.00 до 16.40г.

Наявність місць у гуртожитку – 130, надається особам, які потребують.

Порядок проходження медичного огляду вступників – надання медичної довідки за формою 086-У та довідки про щеплення.

2.6. Строки проведення прийому на навчання: з 01.06.2019 по 29.08.2019 р.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійного (професійно-технічного) навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

– документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

– ідентифікаційний код (копія);

– довідка з місця проживання;

– медичну довідку за формою 086-У, встановленою чинним законодавством;

– 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);

– довідка про щеплення;

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).    

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому


4.1. Прийом до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування


5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– випускники професійних (професійно-технічних) навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійного (професійно-технічного) навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

– особи, які вступають до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список  осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» за формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. 

5.5.    Зарахування до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» здійснюється наказом  директора. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» на навчання за рахунок  видатків місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

                            

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Запорізьке ВПУ». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ДНЗ «Запорізьке ВПУ» може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Запорізьке ВПУ», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, що засвідчують результати вступних іспитів, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Запорізьке ВПУ» здійснюється  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.                                                                       

Правила прийому на 2019 р.